Kamu İhale Yasası’na yeni düzenleme!

Kamu İhale Yasası’nda yapılması planlanan düzenlemeler, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlandı ve kesim temsilcileriyle paylaşıldı.

İstisnaları sınırlayan düzenleme, ihaleye katılacaklar için sertifikasyon sistemi kurulabilmesini öngörüyor. İhale tekniklerine “yenilikçi işbirliği usülünü” de ekleyen düzenlemeye nazaran, çok düşük teklif veren istekliler sigorta şirketi teminatıyla ihaleye katılabilecek.

YENİLİKÇİ İŞBİRLİĞİ

Taslak metne nazaran, yenilikçi bir mal, hizmet yahut üretim işinin geliştirilerek alınmasına muhtaçlık duyduğu hallerde, bir yahut birden fazla istekliyle işbirliği yapılabilmesi için “yenilikçi işbirliği usülü” uygulanacak. Bu türlü bir alımda, fiyat ile birlikte fiyat dışındaki ögelerin da dikkate alınması zarurî olacak.

Yeterlik değerlendirmesinde, adayların araştırma, yenilikçi tahlilleri geliştirme ve uygulama alanındaki kapasitelerine bakılacak. Yeterlikleri tespit edilen adayların tamamı görüşmeye çağrılacak. Yönetim yenilikçi işbirliğini tek bir ortakla ya da araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan birkaç ortakla kurabilecek. Kamu ihalelerine katılacakların yeterliliklerinin tespiti için sertifikasyon sistemi kullanılabilecek. Sertifikasyon sistemleri alımın çeşidi, konusu, niteliği ve ölçüsü, adayların nitelikleri ya da yaklaşık maliyeti üzere kriterleri dikkate alarak oluşturulabilecek.

SİGORTADAN TEMİNAT

Çok düşük teklif sahiplerine “performans teminatı içeren kefalet senedi teklifi” sunma imkânı getiriliyor. Böylelikle bir sigorta şirketinin, senedi sunan isteklinin işi tamamlayamaması durumunda onun yerine tamamlamayı garanti etmesi halinde, fiyatı çok düşük olan isteklinin teklifi geçerli kabul edilebilecek.

UNSURDA REVİZYON

Yönetimlerin pazarlık yoluyla yaptığı ihalelerin en büyük destek noktasını doğal afet ve öngörülemeyen durumları içeren Kamu İhale Yasası’nın 21. hususunun b bendi oluşturuyor. Bu bentte yapılacak değişiklikle ise, imal tekniği açısından özellik arz eden haller bu hususun kapsamından çıkacak. Mal, hizmet alımlarının yanı sıra üretim işleri de 21b’le yapılabilecek. Ayrıyeten evvelce öngörülemeyen durumlarda “idarenin kusurunun olmaması” kaidesi aranacak.

İhaleye katılamayacak olanların kapsamı da genişletiliyor. Taslağa nazaran, terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi yahut özel evrakta sahtecilik, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama ve insan ticareti hatalarından ötürü hükümlü bulunanlar da ihalelere katılamayacak.

İSTİSNALAR SONLANDIRILIYOR

TASLAK metinle istisnalar da sonlandırılıyor. Buna nazaran yönetimlerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal yahut hizmet alımları ile imal işleri, milletlerarası muahedeler yeterince sağlanacak dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman muahedesinde farklı metot ve temellerin uygulanacağı belirtilen mal yahut hizmet alımları ile üretim işleri, savunma, güvenlik yahut istihbarat alanlarında faaliyet gösteren yönetimlerin alımları, bu alanlara ait saklılıkla yürütülmesi gereken işler, borçlanmaya ait hizmet alımları, özelleştirmede danışmanlık hizmeti alımları, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferine yönelik alımlar, doğal afet, salgın hastalık ve gibisi hallerde gereksinim duyulduğuna ve stratejik kıymet taşıdığına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen mal alımları, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan ofis ve başkanlıkların Türkiye’nin tanıtımı, finans kaynaklarının artırılması, teknolojik gelişim üzere alanlarda yapacakları alımlar, milletlerarası tertiplere yönelik alımlar, araştırma-geliştirme projeleri alımları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Muhafaza Kanunu kapsamında yapılan alımlar, deniz etrafının petrol ve başka ziyanlı hususlarla kirlenmesiyle ilgili acil durumlarda Kamu İhale Yasası’ndan muafiyet kelam konusu olacak.

ŞİKÂYET DEĞİL İTİRAZ

KAMU İhale Kurumu’na ihalelerle ilgili şikâyet değil itiraz müracaatında bulunulabilecek. Bu türlü bir durumda yaklaşık maliyeti 5 milyon liraya kadar olan ihalelerde beş bin lira, beş milyon-yirmi milyon TL ortasındaki ihalelerde on bin lira, yirmi milyon-40 milyon TL ortasındaki ihalelerde 20 bin TL, kırk milyon-80 milyon TL ortasındaki ihalelerde 30 bin lira, seksen milyon ve üzerinde olan ihalelerde 40 bin TL müracaat teminatı alınacak. Müracaat reddedilirse teminat gelir olarak kaydedilecek.

Hacer Boyacıoğlu/Hürriyet